Jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Vi arbejder med sager, hvor der udarbejdes både §8 og §19 tilladelser, hvor vi står for at indsamle de nødvendige materialer og oplysninger, samt kontakten til kommunen og evt. miljøundersøgelser. Det er vigtigt at komme i gang med at søge tilladelserne i god tid, da manglen på disse tilladelser vil kunne forsinke et projekt betydeligt.

§8 tilladelse (Jordforureningsloven)

En forurening i jorden eller grundvandet må ikke udgøre en risiko for arealanvendelsen. Skal der opføres bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads på kortlagte arealer (kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2) eller skal der ske en ændret arealanvendelse af disse, er det nødvendigt at ansøge om en §8-tilladelse hos kommunen, før man påbegynder byggeriet. Tilladelsen er ligeledes krævet, når der bygges på kortlagt ejendom, der ligger indenfor et område med særlige grundvandsinteresser.

Denne tilladelse indeholder vilkår, der skal overholdes, for at forhindre at forureningen spreder sig eller for at sikre indeklimaet i fremtidig bebyggelse. Der kan bl.a. stilles krav om, at ansøgeren udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller dokumenterer, at den planlagte ændring af arealanvendelse ikke er til fare for miljøet eller mennesker. Det er nødvendigt at opfylde tilladelsens vilkår for at få ibrugtagningstilladelse.

En §8-ansøgning indeholder som oftest:

  • Beskrivelse af det planlagte byggeri eller anlægsarbejde
  • Historisk gennemgang af tidligere aktiviteter på arealet, samt vurdering af mulige forureningskilder.
  • En beskrivelse af de aktuelle forureningsforhold baseret på resultaterne af miljøundersøgeler.
  • Evt. et oplæg til supplerende miljøundersøgelse.
  • En risiskovurdering af forureningens påvirkning af mennesker og miljø
  • En plan for håndtering af overskudsjord og eventuelle forureningsafskærende tiltag.
  • Franck Miljø - & Geoteknik ansøger kommunen på dine vegne og fører dialogen gennem hele sagens forløb, indtil byggeriet står færdigt.

§19 tilladelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Miljøbeskyttelsesloven siger, at forurenet jord eller andre produkter, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke må nedgraves i eller oplægges på jorden uden tilladelse. Med andre ord, man skal have tilladelse fra kommunen, hvis man vil lægge jorden i depot.

Har du et projekt, hvor du har brug for at mellemdeponere overksudsjord, der kan være, eller er forurenet? Eller andre produkter, f.eks. stabilgrus, betonblokker, der ønskes genanvendt senere. Der kan også være tale om mere permanent deponering i form af f.eks støjvold.

Franck Miljø - & Geoteknik kan indsamle de relevante oplysninger og søge tilladelse hos kommunen. I nogle tilfælde vil kommunen stille krav om, at det dokumenteres, at den udlagte jord ikke forurener jorden den udlægges på.