Områdeklassificering

De fleste byzoner har gennem mange år været påvirket af røg fra fabrikker, bilers udstødning og generel forurening. Dette har medført, at der er indført områder, hvor man har forventning om, at jorden vil være lettere forurenet. Den såkaldte områdeklassificering.
   
Bortskaffelse af jord fra disse områder skal  inden flytningen meldes til kommunen og jorden skal analyseres og kategoriseres efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
    
Vi kan undersøge, om din grund ligger inden for områdeklassificeringen og udtage prøver efter jordforureningslovens retningslinjer til analyse af jorden, samt bistå med al myndighedskontakt, så der kan indhentes tilladelse til at flytte jorden.