Vi analyserer de nødvendige prøver og kan håndtere kontakten til myndighederne

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede matrikler, matrikler der ligger i områdeklassificerede områder (byzone) og offentlig vej skal ifølge loven anmeldes til kommunen, typisk ”Center for Natur og Miljø”. Så længe jorden befinder sig inden for matriklen, er det den pågældende ejer, der er ansvarlig for, at den forurenede jord ikke bliver yderligere til gene.

Vi udtager og analyserer de nødvendige prøver således, at jorden kan godkendes til flytning. Samtidig tilbyder vi at håndtere kontakten til myndighederne og selve anmeldelsen af flytningen.

Genindbygning af jord

Det er ikke altid nødvendigt at køre jord til deponering. Deponering er i mange tilfælde spild af ressourcer. Det betyder meget for miljøet, hvis man i stedet for at bruge uforurenede råstoffer, kan genanvende forurenet jord. Hvis der opgraves jord til genanvendelse på en matrikel, der er områdeklassificeret eller kortlagt, skal der dog søges tilladelse fra kommunen. Det er en såkaldt §19 ansøgning . Samme type ansøgning skal også udarbejdes, hvis du midlertidigt vil deponere jord på en anden matrikel, end hvor jorden kommer fra.

Vi udarbejder gerne ansøgningen for dig og sørger for løbende kontakt med kommunen.

Regler om jordflytning

Den der iværksætter flytningen af jorden (f.eks. ejer, bruger, bygherre eller entreprenør), er ansvarlig for at anmelde flytningen. Derudover skal den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden (f.eks. ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller vognmand), sikre sig, at der er indgivet en anmeldelse. Hvis der ikke er foretaget en anmeldelse, skal dette gøres, før jorden kan flyttes.

Bemærk, at det er strafbart at undlade at anmelde jordflytning, jf. Jordflytningsbekendtgørelsens § 19.

Hvad kan vi tilbyde

  • Ved planer om udgravning til fx. parcelhus der er områdeklassificeret, kan vi beregne mængden af prøver, nødvendigt for at flytte jorden.
  • Vi kan stå for at udarbejde godkendelse til deponering eller midlertidig deponering af jorden.
  • Vi kan anmelde jordflytningen til den pågældende kommune.
  • Vi kan udarbejde §19-ansøgning til jordflytningen.
  • Er jorden opgravet i mile, kan vi udtage passende mængde prøver for at få godkendelse til flytning af jordmilen.
  • Er jorden fourenet, kan vi hjælpe med at finde billigste og nærmeste løsning til deponering af jorden.
  • Vi kan stå for al myndighedskontakt for at indhente de nødvendige tilladelser til kørsel med jorden.