CPT og geotekniske boringer

Franck Miljø - & Geoteknik  har i forbindelse med opbygning af en HY-borerig fået monteret CPT udstyr, så riggen kan udføre en kombination af CPT og geotekniske boringer.

Tekniske data

Udstyret består af en sonde, stænger til nedpresning af sonden samt registreringsudstyr på overfladen. Forsøgene udføres med et medhold på 10 MPa, hvilket kan bringe CPT-sonden ned i 20 m under terræn. CPT-sonden presses ned gennem jordlagene ved hjælp af hydraulisk tryk.

Såfremt forsøget stoppes inden den ønskede dybde er nået, f.eks. pga. for stor spidsmodstand, kan der hurtigt omstilles til traditionelt boregrej, hvor forhindringen fjernes, så forsøget med CPT kan fortsættes.

Formål med CPT og udførelse af forsøg

Forsøg med CPT anvendes til bestemmelse af laggrænser og geotekniske egenskaber. Forsøget udføres ved at nedpresse sonden med konstant hasighed. Sonden presses i jorden ved hjælp af tryk. Sonden måler trykket på spidsen og langs siderne, mens den presses ned hennem jorden. Under forsøget registreres dybde, (z), kappemodstand (qc), spidsmodstand (qs) og poretryk (u). De tre parametre ændrer sig, alt efter hvilken jordtype sonden nedpresses i.

Forsøgene udføres i henhold til ISSMFE. 1989 og DGF-bulletin 14. august 1999.

Behandling af data

Data logges for hver 2. cm, mens sonden sænkes, og man vil derfor kunne monitere dataindsamlingen i felten.

Spidsen af sonden indsamler data om modstand i jorden og poretryk. Disse data kan anvendes til at klassificere jordtype og give et indtryk af jordens styrkeparametre uden at skulle udtage jordprøver til laboratoriet.

Sonden kalibreres ved at placere en eller flere CPT boringer nær en traditionel lagfølgeboring. Data fra CPT boringen sammenlignes med den geologibedømte lagfølgeboring.

Efter endt forsøg kan data umiddelbart videresendes til rådgiveren, der kan tage stilling til videre tiltag.

Eksempler på geotekniske undersøgelser med CPT

Fordelen ved at anvende CPT er at prøvetagning koster mindre, og er hurtigere. Men vil derved kunne screene et større område, og dermed få at vide hvor der bør undersøges nærmere.

CPT kan også benyttes i en kombination, hvor der kernebores fra terræn/havbund og forsøget med CPT udføres inden for 2 m fra borehullet. Kerneboringen giver oplysninger om geologien og CPT giver oplysninger om laggrænserne og styrkeparametre. Denne kombination er bla. benyttet i forbindelse med Femern projekterne.

CPT er specielt nyttigt på steder, der indeholder ukonsoliderede sedimenter som gytje, tørv og ler. På den anden side, kan steder med grus, sten eller cementerede lag, være vanskelige at trænge igennem.