Renovering, etablering eller separering af kloak

I forbindelse med renovering, etablering eller separering af kloak (regnvandsledning og spildevandsledning) eller ny vej, udføres der som regel en jordbundsundersøgelse.

Jordbundsundersøgelse

Vi anbefaler, at der udføres geotekniske boringer med en indbyrdes afstand på ca. 50 – 100 m. Jordbundsundersøgelsen kan evt. suppleres med miljøprøver til forklassificering af jorden, da jord opgravet fra vejareal kræver analyser ved jordflytning.

Et vejprojekt kan hurtigt blive forsinket, hvis jordforholdene er anderledes end forventet eller der mangler en miljøgodkendelse til flytning af jorden.

Geoteknisk rapport

Den geotekniske undersøgelsesrapport indeholder bl.a. vejledning for anlægsarbejdets udførelse, lægningsforhold og vurdering af jordens egnethed til genindbygning.

Kontrol

I forbindelse med anlægsarbejdet anbefales det, at der udføres kontrol med komprimering af genindbygget råjord og friktionsfyld, der indbygges omkring ledninger og som ubundne bærelag i vejkassen. Vi udfører desuden pladebelastningsforsøg til bestemmelse af jordens deformationsegenskaber.