Den indledende undersøgelse

I forbindelse med industri- og erhvervsbyggeri bør der altid udføres indledende undersøgelser, der omfatter indsamling af allerede foreliggende oplysninger, herunder gennemgang af kortmateriale fra Danmarks Geologiske Undersøgelser (www.geus.dk), historisk kortmateriale fra Kort og Matrikelstyrelsen (www.gst.dk) og ikke mindst erfaringer fra nærliggende områder.

Den indledende undersøgelse bør altid indeholde besøg på lokaliteten, således at lavninger, søer og vandløb kan registreres.

Den indledende undersøgelse bør endvidere suppleres med en forundersøgelse indeholdende enkelte geotekniske boringer til foreløbig vurdering af arealets jordbunds- og grundvandsforhold. Resultaterne kan anvendes til at bestemme den mest rationelle placering af vej, byggegrund og friarealer.

Den endelige jordbundsundersøgelse

Når placeringen er fastlagt, bør der udføres en endelig geoteknisk undersøgelse. Antallet af boringer vil variere i forhold til byggeriets størrelse og jordbundsforholdene. De geotekniske boringer udføres typisk med en indbyrdes afstand på 20 - 40 m. Der bores ned til minimum 4 - 6 m under terræn afhængig af belastningen på terræn, eller til der træffes faste intakte aflejringer

Hvordan udføres en jordbundsundersøgelse?

Jordbundsundersøgelser gennemføres med moderne boreudstyr. Hvilket sikrer, at borearbejdet udføres hurtigt og økonomisk optimalt for alle sager. Det mest almindelige er, at boreudstyret er monteret på en terrængående lastbil. Vi har selvfølgelig også mindre udstyr, der er monteret på en lille undervogn med larvefødder og endda så små, at de kan komme ind i almindelige parcelhuse

Geoteknisk rapport

Vi laver en geoteknisk undersøgelsesrapport med vurdering af den sikreste og mest økonomiske funderingsmetode, sammen med vejledninger for anlægsarbejdet og funderingsforhold på grunden. Rapporten beskriver grundvandsforhold og jordbundsforhold på grunden og giver anvisninger til, hvordan arbejdet kan udføres bedst og billigst muligt.